ForPes - kynologický klub Teplice

602 769 135
733 598 789
732 407 741
Dubská 602
Teplice
info@forpes.czYoutube Forpes  Facebook Forpes

Fotoknihovna ForPes Teplice

Novinky

22.04.20 Informace pro klienty

S ohledem na četné dotazy k provozu cvičiště ForPes sdělujeme následující:

Z obecného zákazu pohybu osob bylo vyňato sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, a to za současného splnění dalších podmínek, a to:
- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s
výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
- společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny,
sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou
používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech
nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených
hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Takto formulované „uvolnění mimořádných opatření“ je však dosti zavádějící a je možné jej interpretovat různými způsoby. Česká unie sportu proto dne 21. dubna 2020 na svých webových stránkách zveřejnila AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR (PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO), jehož součástí je Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 17. 04. 2020 č. 420

Z tohoto stanoviska jako nejdůležitější uvádíme:
Na základě komunikace s orgány státní správy, by za venkovní sportoviště měly být považovány i ostatní vyjmenované venkovní prostory, zejména parky a příroda, nicméně je třeba k dané činnosti přistoupit se zdravým rozumem a „roušku“ mít alespoň s sebou, kdyby se sportující osoba dostala do situace, při které lze nasazení takové ochrany dýchacích cest považovat za vhodné. Dalším zavádějícím pojmem je „skupina společně sportujících osob“. Byť tento pojem může budit dojem, že se jedná o skupinu osob přesahující 2 osoby, které se věnují sportovní činnosti odděleně od ostatních osob, není tomu tak, a to s přihlédnutím k dalšímu textu. Pojem „skupina společně sportujících osob“ považuji v dané souvislosti za nadbytečný a možná i matoucí. Jak vyplývá z dalšího, je počet společně sportujících osob stanoven na 2 (s výjimkou členů společné domácnosti) s tím, že pro další posouzení je rozhodující odstup či oddělení překážkou. V případě sportovních aktivit typu tenis či nohejbal bude tzv. čtyřhra (2 osoby na každé straně hřiště, které jsou mezi sebou odděleny sítí) v souladu s opatřením. Aby byl však zachován smysl mimořádného opatření, nemělo by docházet k výměnám členů sportovních dvojic. Skupinové sportování je pak povoleno výhradně v případě „profesionálních sportovců“.

Na základě uvedeného je zřejmé, že stále není možné cvičiště ForPes otevřít pro veřejnost. Situaci však bedlivě sledujeme a o otevření cvičiště budete včas informováni.
Vaše Lenka


jít zpět


Správa webu